Usage Statistics for www.nathaniel.at

Summary Period: February 2021
Generated 28-Feb-2021 03:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 17016
Total Files 10073
Total Pages 15456
Total Visits 816
Total KBytes 95054
Total Unique Sites 629
Total Unique URLs 67
Total Unique Referrers 91
Total Unique User Agents 315
. Avg Max
Hits per Hour 25 268
Hits per Day 607 1305
Files per Day 359 927
Pages per Day 552 1289
Sites per Day 22 93
Visits per Day 29 92
KBytes per Day 3395 11288
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.20% 10073
Code 206 - Partial Content 26.20% 4458
Code 302 - Found 3.51% 597
Code 304 - Not Modified 0.25% 42
Code 404 - Not Found 10.85% 1846

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 630 3.70% 597 5.93% 604 3.91% 29 3.55% 35 5.56% 5771 6.07%
2 202 1.19% 131 1.30% 174 1.13% 31 3.80% 37 5.88% 3460 3.64%
3 211 1.24% 160 1.59% 188 1.22% 25 3.06% 29 4.61% 1915 2.01%
4 269 1.58% 190 1.89% 244 1.58% 32 3.92% 33 5.25% 3337 3.51%
5 558 3.28% 497 4.93% 502 3.25% 19 2.33% 28 4.45% 4625 4.87%
6 456 2.68% 387 3.84% 422 2.73% 28 3.43% 40 6.36% 6098 6.42%
7 1044 6.14% 669 6.64% 1021 6.61% 25 3.06% 27 4.29% 5533 5.82%
8 1305 7.67% 927 9.20% 1289 8.34% 24 2.94% 32 5.09% 11077 11.65%
9 1144 6.72% 913 9.06% 1077 6.97% 37 4.53% 44 7.00% 11288 11.88%
10 1190 6.99% 736 7.31% 1110 7.18% 25 3.06% 27 4.29% 6003 6.32%
11 1261 7.41% 852 8.46% 1216 7.87% 33 4.04% 31 4.93% 9053 9.52%
12 903 5.31% 496 4.92% 796 5.15% 28 3.43% 38 6.04% 2137 2.25%
13 541 3.18% 285 2.83% 443 2.87% 19 2.33% 29 4.61% 2144 2.26%
14 608 3.57% 328 3.26% 580 3.75% 29 3.55% 38 6.04% 399 0.42%
15 701 4.12% 483 4.79% 649 4.20% 35 4.29% 40 6.36% 363 0.38%
16 756 4.44% 463 4.60% 728 4.71% 92 11.27% 93 14.79% 2341 2.46%
17 369 2.17% 211 2.09% 307 1.99% 41 5.02% 48 7.63% 2065 2.17%
18 668 3.93% 109 1.08% 462 2.99% 33 4.04% 40 6.36% 1695 1.78%
19 575 3.38% 329 3.27% 536 3.47% 32 3.92% 42 6.68% 4594 4.83%
20 435 2.56% 250 2.48% 414 2.68% 22 2.70% 28 4.45% 184 0.19%
21 419 2.46% 251 2.49% 377 2.44% 32 3.92% 42 6.68% 487 0.51%
22 476 2.80% 261 2.59% 423 2.74% 27 3.31% 31 4.93% 704 0.74%
23 711 4.18% 258 2.56% 585 3.78% 36 4.41% 45 7.15% 4914 5.17%
24 491 2.89% 51 0.51% 380 2.46% 30 3.68% 50 7.95% 707 0.74%
25 289 1.70% 87 0.86% 266 1.72% 32 3.92% 32 5.09% 1737 1.83%
26 302 1.77% 42 0.42% 217 1.40% 35 4.29% 34 5.41% 1907 2.01%
27 467 2.74% 89 0.88% 412 2.67% 26 3.19% 27 4.29% 490 0.52%
28 35 0.21% 21 0.21% 34 0.22% 6 0.74% 5 0.79% 25 0.03%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 635 3.73% 16 462 4.59% 20 582 3.77% 107 3004 3.16%
1 20 560 3.29% 16 450 4.47% 18 509 3.29% 111 3121 3.28%
2 23 650 3.82% 17 500 4.96% 20 583 3.77% 193 5393 5.67%
3 19 552 3.24% 15 436 4.33% 17 482 3.12% 145 4060 4.27%
4 24 675 3.97% 15 440 4.37% 19 549 3.55% 84 2361 2.48%
5 20 577 3.39% 15 446 4.43% 17 502 3.25% 120 3350 3.52%
6 22 633 3.72% 16 458 4.55% 20 569 3.68% 194 5424 5.71%
7 21 601 3.53% 13 369 3.66% 20 562 3.64% 92 2571 2.70%
8 27 778 4.57% 16 448 4.45% 25 719 4.65% 223 6257 6.58%
9 27 782 4.60% 14 405 4.02% 26 753 4.87% 128 3593 3.78%
10 24 680 4.00% 13 369 3.66% 22 642 4.15% 90 2527 2.66%
11 25 704 4.14% 13 364 3.61% 23 660 4.27% 98 2746 2.89%
12 32 897 5.27% 13 375 3.72% 25 706 4.57% 82 2305 2.43%
13 23 670 3.94% 13 374 3.71% 22 631 4.08% 148 4150 4.37%
14 23 651 3.83% 13 377 3.74% 21 599 3.88% 128 3597 3.78%
15 22 620 3.64% 11 334 3.32% 20 582 3.77% 96 2688 2.83%
16 24 685 4.03% 14 400 3.97% 22 638 4.13% 123 3430 3.61%
17 28 795 4.67% 17 493 4.89% 25 714 4.62% 215 6010 6.32%
18 26 753 4.43% 13 386 3.83% 25 708 4.58% 163 4561 4.80%
19 27 765 4.50% 13 373 3.70% 26 731 4.73% 126 3529 3.71%
20 30 862 5.07% 14 416 4.13% 26 736 4.76% 100 2806 2.95%
21 31 879 5.17% 16 451 4.48% 28 806 5.21% 212 5943 6.25%
22 29 814 4.78% 16 449 4.46% 27 758 4.90% 239 6699 7.05%
23 28 798 4.69% 17 498 4.94% 26 735 4.76% 176 4929 5.19%

Top 30 of 67 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5393 31.69% 3537 3.72% /
2 4554 26.76% 9551 10.05% /stats/usage_202101.html
3 4011 23.57% 39754 41.82% /stats/
4 50 0.29% 3684 3.88% /stats/usage_201911.html
5 36 0.21% 3425 3.60% /stats/usage_202010.html
6 35 0.21% 3155 3.32% /stats/usage_202012.html
7 32 0.19% 2639 2.78% /stats/usage_202004.html
8 32 0.19% 2724 2.87% /stats/usage_202005.html
9 32 0.19% 3039 3.20% /stats/usage_202008.html
10 32 0.19% 2613 2.75% /stats/usage_202102.html
11 31 0.18% 2617 2.75% /stats/usage_202003.html
12 31 0.18% 3112 3.27% /stats/usage_202007.html
13 30 0.18% 3080 3.24% /stats/usage_202011.html
14 28 0.16% 2790 2.94% /stats/usage_202006.html
15 28 0.16% 2900 3.05% /stats/usage_202009.html
16 24 0.14% 2002 2.11% /stats/usage_202001.html
17 24 0.14% 1872 1.97% /stats/usage_202002.html
18 23 0.14% 1891 1.99% /stats/usage_201912.html
19 11 0.06% 43 0.05% /stats/daily_usage_202012.png
20 11 0.06% 42 0.04% /stats/daily_usage_202101.png
21 5 0.03% 28 0.03% /stats/ctry_usage_201912.png
22 4 0.02% 23 0.02% /stats/ctry_usage_202003.png
23 4 0.02% 23 0.02% /stats/ctry_usage_202005.png
24 4 0.02% 18 0.02% /stats/ctry_usage_202007.png
25 4 0.02% 21 0.02% /stats/ctry_usage_202011.png
26 4 0.02% 22 0.02% /stats/ctry_usage_202012.png
27 4 0.02% 7 0.01% /stats/daily_usage_202007.png
28 4 0.02% 8 0.01% /stats/daily_usage_202011.png
29 3 0.02% 16 0.02% /stats/ctry_usage_201911.png
30 3 0.02% 17 0.02% /stats/ctry_usage_202001.png

Top 10 of 67 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4011 23.57% 39754 41.82% /stats/
2 4554 26.76% 9551 10.05% /stats/usage_202101.html
3 50 0.29% 3684 3.88% /stats/usage_201911.html
4 5393 31.69% 3537 3.72% /
5 36 0.21% 3425 3.60% /stats/usage_202010.html
6 35 0.21% 3155 3.32% /stats/usage_202012.html
7 31 0.18% 3112 3.27% /stats/usage_202007.html
8 30 0.18% 3080 3.24% /stats/usage_202011.html
9 32 0.19% 3039 3.20% /stats/usage_202008.html
10 28 0.16% 2900 3.05% /stats/usage_202009.html

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5393 31.69% 526 75.57% /
2 4554 26.76% 51 7.33% /stats/usage_202101.html
3 4011 23.57% 17 2.44% /stats/
4 32 0.19% 11 1.58% /stats/usage_202004.html
5 36 0.21% 10 1.44% /stats/usage_202010.html
6 32 0.19% 9 1.29% /stats/usage_202102.html
7 32 0.19% 8 1.15% /stats/usage_202005.html
8 35 0.21% 8 1.15% /stats/usage_202012.html
9 31 0.18% 7 1.01% /stats/usage_202003.html
10 31 0.18% 7 1.01% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5393 31.69% 497 74.07% /
2 4554 26.76% 48 7.15% /stats/usage_202101.html
3 4011 23.57% 20 2.98% /stats/
4 32 0.19% 12 1.79% /stats/usage_202102.html
5 32 0.19% 11 1.64% /stats/usage_202005.html
6 35 0.21% 10 1.49% /stats/usage_202012.html
7 50 0.29% 8 1.19% /stats/usage_201911.html
8 31 0.18% 8 1.19% /stats/usage_202007.html
9 32 0.19% 8 1.19% /stats/usage_202008.html
10 36 0.21% 8 1.19% /stats/usage_202010.html

Top 30 of 91 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3920 23.04% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 3093 18.18% - (Direct Request)
3 2484 14.60% https://doska.info/item/add
4 1311 7.70% https://www.google.com/search
5 1102 6.48% https://chinex.su/maskkingoptom/
6 951 5.59% https://chinex.su/maskkinghighgt/
7 541 3.18% https://tolk.ml/category/strahovanie/
8 421 2.47% https://tolk.ml/category/potrebitel/
9 387 2.27% https://tolk.ml/totalnaya-rasprodazha-platev-po-vsej-rossii/
10 346 2.03% http://tolk.ml/onlajn-kalkulyator-osago/
11 317 1.86% https://tolk.ml/tag/uchis-risovat-v-temnote-eto-ne-strashno/
12 237 1.39% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
13 205 1.20% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
14 147 0.86% https://tolk.ml/vitrina-uggi/
15 135 0.79% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
16 109 0.64% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
17 99 0.58% https://www.google.com/
18 91 0.53% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
19 70 0.41% https://tolk.ml/umnye-chasy-smartwatch-v8-i-power-bank/
20 56 0.33% http://nathaniel.at
21 45 0.26% http://nathaniel.at/
22 32 0.19% https://cialimydoctor.com
23 28 0.16% https://cialibuyonlinewmw.com
24 26 0.15% https://cialbuyonliness.com
25 25 0.15% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
26 24 0.14% https://tolk.ml/mezhdunarodnaya-detskaya-shkola-anglijskogo/
27 22 0.13% https://tolk.ml/planshet-dlya-risovaniya-magic-pad/
28 22 0.13% https://tolk.ml/tag/postel-dlya-spalni/
29 22 0.13% https://tolk.ml/vitrina-igrushek-furby/
30 20 0.12% https://tolk.ml/srochno-onlajn-zajm-na-kartu/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 231 17.41% https://tolk.ml/tag/uchis-risovat-v-temnote-eto-ne-strashno/
2 180 13.56% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
3 175 13.19% https://tolk.ml/category/strahovanie/
4 116 8.74% https://tolk.ml/category/potrebitel/
5 106 7.99% https://tolk.ml/vitrina-uggi/
6 100 7.54% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
7 97 7.31% https://tolk.ml/totalnaya-rasprodazha-platev-po-vsej-rossii/
8 82 6.18% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
9 76 5.73% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
10 74 5.58% http://tolk.ml/onlajn-kalkulyator-osago/
11 74 5.58% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
12 16 1.21% https://doska.info/item/add

Top 15 of 315 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4452 26.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 669 3.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 350 2.06% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 248 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
5 228 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 216 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
7 212 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
8 208 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
9 207 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
10 205 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 205 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 202 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 201 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 201 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
15 198 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 30 of 36 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5189 30.49% 4441 44.09% 52542 55.28% United States
2 4814 28.29% 4707 46.73% 17391 18.30% Ukraine
3 2323 13.65% 2200 21.84% 7859 8.27% Unresolved/Unknown
4 1803 10.60% 1719 17.07% 2725 2.87% Russian Federation
5 1059 6.22% 401 3.98% 12379 13.02% Germany
6 836 4.91% 836 8.30% 549 0.58% Bulgaria
7 332 1.95% 34 0.34% 126 0.13% China
8 214 1.26% 47 0.47% 264 0.28% Czech Republic
9 138 0.81% 29 0.29% 614 0.65% France
10 66 0.39% 23 0.23% 121 0.13% Great Britain (UK)
11 57 0.33% 16 0.16% 24 0.03% Austria
12 36 0.21% 22 0.22% 17 0.02% Iran
13 30 0.18% 3 0.03% 5 0.01% Australia
14 28 0.16% 2 0.02% 4 0.00% Sweden
15 17 0.10% 3 0.03% 4 0.00% Italy
16 12 0.07% 7 0.07% 398 0.42% Canada
17 8 0.05% 8 0.08% 5 0.01% India
18 7 0.04% 3 0.03% 2 0.00% Korea, Republic of
19 7 0.04% 3 0.03% 2 0.00% Saudi Arabia
20 6 0.04% 6 0.06% 4 0.00% Mexico
21 4 0.02% 2 0.02% 2 0.00% Netherlands
22 3 0.02% 1 0.01% 1 0.00% European Union
23 3 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Greece
24 3 0.02% 2 0.02% 2 0.00% Romania
25 3 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Thailand
26 2 0.01% 2 0.02% 1 0.00% Brazil
27 2 0.01% 2 0.02% 1 0.00% Hong Kong
28 2 0.01% 2 0.02% 1 0.00% Ireland
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Israel
30 2 0.01% 2 0.02% 1 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23